Szkoła Podstawowa nr 1 w Ełku
www.sp1.elk.edu.pl           [Startuj z SP1] [Dodaj do Ulubione] [Poleć nas znajomemu]
G2
     ul. Koszykowa 1
       19-300 Ełk

sekretariat tel./fax:
      +48 87 732 64 14
pok. naucz.:  87 732 64 18
logopeda:      87 732 64 20
pedagog:       87 732 64 19
księgowość:  87 732 64 17
kier. gosp.:    87 732 64 21
biblioteka:     87 732 67 35
świetlica:      87 732 67 37
e-mail:
sekretariat@sp1.elk.edu.plSP1 - do strony głównej
SP1 - Ełk
SP1 - Ełk "Nasza szkoła przygotowuje ucznia do dokonywania trafnych i odpowiedzialnych wyborów,
przez co osiągnie on sukces, na miarę swoich możliwości,
w życiu rodzinnym, społecznym i zawodowym."

Translator

Szkoła


Praca zdalna 0-III
Dziennik elektroniczny
SP1-kalendarz 2021/2022
RODO

Kadra szkoły
Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna
Dla rodziców / Rada Rodziców
SU / Uczniowie i absolwenci

Zarządzenia
Sprawy wychowawcze
Dokumenty i publikacje
Rekrutacja
Dostępność cyfrowa i architektoniczna

Mistrzowie pióra - prace uczniów

Koło fotograficzne
Biblioteka SP1
PROJEKTY

Młodzi w akcji+
Razem dla Edukacji Australia
Festiwal Patrioty i Patriotki XXIw
Edukacja globalna
ERASMUS+
Deutsch hat Klasse - sala 31
Deutsch hat Klasse
EFS - pracownie
"Szkoła Odkrywców Talentów"
Człowiek najlepsza inwestycja
Comenius

Asystentura Comenius:
- Blog Adem Celep

2012 - 2014
logo

2003 - 2006
Wizyta robocza
Realizacja projektu
Informacje prasowe
Szkoły partnerskie:
Szkoła w Weener Szkoła w Acquaviva delle Fonti

Linki
BIP SP1
Biuletyn Informacji Publicznej
Miasto Ełk
Strona powiatu Ełckiego
Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego
Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Łomży
Kuratorium Oświaty w Olsztynie
Ministerstwo Edukacji Narodowej

stat4u


Raport o stanie dostępności podmiotu publiczbego Szkoły Podstawowej nr 1

Zarządzenie nr 1 2021 w sprawie wyznaczenia koordynatora do spraw dostępności w Szkole Podstawowej nr 1 w Ełku

Deklaracja dostępności serwisu Szkoły Podstawowej nr 1 w Ełku

Szkoła Podstawowa nr 1 w Ełku zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Data publikacji strony internetowej: 1 września 2016r. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021r.
Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych poza następującymi elementami:
- filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych oraz lektora języka migowego.
Wyłączenia:
- mapy są wyłączone z obowiązku zapewnienia dostępności,
- zamieszczone na stronie filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.
Poprawienie dostępności strony niosłoby za sobą nadmierne obciążenia dla podmiotu publicznego.
Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.
Oświadczenie sporządzono 01 września 2020r. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez Szkołę Podstawową nr 1 w Ełku.
INFORMACJE ZWROTNE I DANE KONTAKTOWE
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą do tego wyznaczoną jest p. Jarosław świderski adres e- mail: sp1@elk.edu.pl. Wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz żądanie zapewnienia dostępności składać można pisemnie na adres: Szkoła Podstawowa nr 1 w Ełku, ul. Koszykowa 1, 19 - 300 Ełk, elektronicznie na adres szkoły: sp1@elk.edu.pl.
Każdy ma prawo wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład na odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu lub audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie póŸniej niż w ciągu 7 dni od wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, wskazując termin przewidywanej realizacji żądania, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewniania dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć skargę/ wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA
1. Do budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Ełku prowadzą trzy wejścia:
- główne - od strony ul. Koszykowej,
- boczne - od strony parkingu,
- ewakuacyjne - od strony ul. Pięknej.
Do wszystkich prowadzą schody. Przy wejściu głównym znajduje się podjazd dla wózków i osób niepełnosprawnych.
2. Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze.
3. Brakuje miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych.
4. W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
5. W szkole nie ma oznaczeń w alfabecie brajla oraz oznaczeń kontrastowych, a także w druku powiększonym dla osób niewidomych lub słabowidzących.
6. W szkole nie ma możliwości korzystania z tłumacza języka migowego.
Więcej informacji o dostępności cyfrowej można znaleźć na stronie Ministerstwa Cyfryzacji poświęconej temu tematowi.
[Na górę] [Drukuj tą stronę]

sp1@elk.edu.pl
pomysł strony: Maciej Kasprzyk - © copyright Szkoła Podstawowa nr 1 w Ełku - administracja: J. Świderski