Szkoła Podstawowa nr 1 w Ełku
www.sp1.elk.edu.pl           [Startuj z SP1] [Dodaj do Ulubione] [Poleć nas znajomemu]
G2
     ul. Koszykowa 1
       19-300 Ełk

sekretariat tel./fax:
      +48 87 732 64 14
pok. naucz.:  87 732 64 18
logopeda:      87 732 64 20
pedagog:       87 732 64 19
księgowość:  87 732 64 17
kier. gosp.:    87 732 64 21
biblioteka:     87 732 67 35
świetlica:      87 732 67 37
e-mail:
sekretariat@sp1.elk.edu.plSP1 - do strony głównej
SP1 - Ełk
SP1 - Ełk "Nasza szkoła przygotowuje ucznia do dokonywania trafnych i odpowiedzialnych wyborów,
przez co osiągnie on sukces, na miarę swoich możliwości,
w życiu rodzinnym, społecznym i zawodowym."

Translator

Szkoła


Praca zdalna 0-III
Dziennik elektroniczny
SP1-kalendarz 2023/2024
RODO

Kadra szkoły
Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna
Dla rodziców / Rada Rodziców
SU / Uczniowie i absolwenci

Zarządzenia
Sprawy wychowawcze
Dokumenty i publikacje
Rekrutacja
Dostępność cyfrowa i architektoniczna

Mistrzowie pióra - prace uczniów

Biblioteka SP1
PROJEKTY

Laboratoria przyszłości
Młodzi w akcji+
Razem dla Edukacji Australia
Festiwal Patrioty i Patriotki XXIw
Edukacja globalna
ERASMUS+
Deutsch hat Klasse - sala 31
Deutsch hat Klasse
EFS - pracownie
"Szkoła Odkrywców Talentów"
Człowiek najlepsza inwestycja
Comenius

Asystentura Comenius:
- Blog Adem Celep

2012 - 2014
logo

2003 - 2006
Wizyta robocza
Realizacja projektu
Informacje prasowe
Szkoły partnerskie:
Szkoła w Weener Szkoła w Acquaviva delle Fonti

Linki
BIP SP1
Biuletyn Informacji Publicznej
Miasto Ełk
Strona powiatu Ełckiego
Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego
Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Łomży
Kuratorium Oświaty w Olsztynie
Ministerstwo Edukacji Narodowej

stat4u

Sprawy wychowawcze

"Trwaj tylko w słońcu, bo nic pięknego
nie rośnie w ciemności."
Friedrich Schiller

Zawartość:
Z PRAWEM NA TY - poradnik w formacie PDF
Mały poradnik zachowań nieprowokacyjnych
Dysleksja / dysortografia / dysgrafia

Program Profilaktyki Szkoły

Człowiek jako istota społeczna nie potrafi żyć sam. Najlepiej rozwija się, uczy, pracuje, gdy ma wokół siebie innych ludzi. Nie zawsze jednak potrafi docenić obecność drugiego człowieka.

W związku ze zwiększającą się potrzebą przeciwdziałania zjawiskom zagrażającym zdrowiu i bezpieczeństwu uczniów istnieje konieczność podjęcia kompleksowych działań profilaktycznych na terenie szkoły.

Według Zbigniewa B. Gasia: "Profilaktyka to proces wspomagania człowieka w radzeniu sobie z trudnościami zagrażającymi prawidłowemu rozwojowi i zdrowemu życiu, a także ograniczanie i likwidowanie czynników, które blokują prawidłowy rozwój i zaburzają zdrowe życie."

Program Profilaktyki w Gimnazjum nr 2 w Ełku powstał w wyniku diagnozy środowiska lokalnego, zgodnie z Programem Wychowawczym Szkoły i aktami prawa oświatowego.

Celem naszego programu jest wychowanie uczniów naszej szkoły na ludzi rozumiejących siebie i umiejących żyć z innymi i dla innych.

Głównymi założeniami programu jest kreowanie zdrowego stylu życia, zapobieganie zachowaniom agresywnym, profilaktyka uzależnień oraz szeroko rozumiana edukacja niezbędna do wyrobienia właściwych postaw i zachowań.

Treści przekazywane uczniom oraz sposoby realizacji są dostosowane do wieku rozwojowego na poszczególnych etapach, programów nauczania, indywidualnych potrzeb dzieci i potrzeb środowiskowych.


PROGRAM PROFILAKTYKI - w formacie PDF

Mały poradnik zachowań nieprowokacyjnych
WSKAZÓWKI DLA RODZICÓW
 1. Bezwzględnie zakazujcie dzieciom przyjmowania od obcych jakichkolwiek prezentów i słodyczy, oddalania się z obcymi, wsiadania do pojazdów kierowanych przez obcych!
 2. Uczcie swoje dzieci, aby podczas Waszej nieobecności w domu nie otwierały drzwi obcym, nawet znajomym i innym dzieciom. Zabrońcie im otwierania drzwi domofonem, jeżeli osoba zgłaszającą się jest ktoś obcy!
 3. Zakazujcie Waszym pociechom opowiadania o wyposażeniu mieszkania, sprzęcie technicznym itp.!
 4. Nie ujawniajcie dzieciom miejsc przechowywania w domu przedmiotów wartościowych, nie rozmawiajcie przy nich o swoich zarobkach, planowanych inwestycjach itp.!
 5. Uczyńcie wszystko, aby zabawy dzieci były zawsze bezpieczne, uczcie dzieci rozwagi, ale i sami bądźcie przewidujący!
 6. Starannie wybierajcie drogę, którą dziecko będzie podążało do szkoły, uczcie je bezpiecznego poruszania się po drogach!
 7. Starajcie się docierać do wszystkich publikacji na temat dzieci - ich wychowania i bezpieczeństwa!
WSKAZÓWKI DLA UCZNIÓW
 1. Plecak staraj się nosić zawsze przy sobie!
 2. Idąc na lekcje zabierz z kurtki klucze, pieniądze, legitymację!
 3. Wychodząc na boisko szkolne pozostaw swoje rzeczy w zamkniętym pomieszczeniu!
 4. Zwróć się o pomoc do nauczyciela, dyrektora, rodziców lub osoby, do której masz zaufanie, gdy ktoś usiłuje ci zrobić krzywdę!
 5. Może się tak zdarzyć, że w szkole lub na boisku, szkolny kolega lub ktoś inny oferuje ci narkotyk - nawet za darmo
PAMIĘTAJ! ON CHCE CIĘ SKRZYWDZIĆ - NIE ULEGAJ !!!

WSKAZÓWKI DLA NAUCZYCIELI

Pracując w szkole jesteś tak samo jak Twój uczeń narażony na niebezpieczeństwa. Nie ulegaj złudzeniom - te sprawy nie uregulują się same. Być może Twoje dziecko też jest uczniem. Bezpieczna szkoła to lepsze warunki pracy i kształcenia dzieci.

Nie przechodź obojętnie gdy:
 1. uczniowie są okradani,
 2. uczniowie są prowokowani do bójki,
 3. w szkole czy na boisku ktoś rozdaje używki
 4. ktoś szantażuje i chce zastraszyć uczniów.

Dysleksja / dysortografia / dysgrafia

Dysleksja rozwojowa - specyficzne trudności w czytaniu i pisaniu u dzieci o prawidłowym rozwoju umysłowym, u których współwystępują zaburzenia funkcji poznawczych, percepcyjno-motorycznych, zaangażowanych w procesy nabywania tych umiejętności.
Termin "dysleksja rozwojowa" wskazuje na fakt wczesnych uwarunkowań tych trudności trwających od urodzenia, a nie nabytych w późniejszym okresie życia (Marta Bogdanowicz, Integracja percepcyjno-motoryczna. Metody diagnozy i terapii, 1990).
Zaburzenia te mogą dotyczyć funkcji:
* analizy i syntezy wzrokowej, pamięci wzrokowej symboli graficznych,
* analizy i syntezy słuchowej, pamięci słuchowej sekwencyjnej i bezpośredniej,
* pamięci słuchowo-wzrokowo-ruchowej,
* funkcji językowych,
* motoryki,
* lateralizacji (przewagi stronnej ciała),
* orientacji w kierunkach i przestrzeni,
* współdziałania, czyli integracji ww. procesów.
Nasilenie trudności w czytaniu i pisaniu zależne jest od głębokości i zakresu zaburzeń poszczególnych funkcji. Zakres zaburzeń jest wąski, gdy dotyczy tylko jednej funkcji uczestniczącej w procesie czytania i pisania lub szeroki, gdy dotyczy kilku funkcji jednocześnie. Przy poważnych trudnościach w czytaniu i pisaniu występują na ogół sprzężone zaburzenia kilku funkcji.
Dla określenia rodzaju poszczególnych trudności w czytaniu i pisaniu stosuje się na ogół trzy pojęcia: dysleksja, dysortografia i dysgrafia.
Dysortografię jako zaburzenie w pisaniu rozpoznajemy wówczas, gdy występuje od początku nauki szkolnej u dziecka o prawidłowym rozwoju umysłowym, którego pismo wykazuje różnego rodzaju odstępstwa od prawidłowego zapisu wyrazów, w tym błędy ortograficzne, pomimo znajomości podstawowych zasad pisowni i odpowiedniej motywacji do poprawnego pisania.
Z definicji wynika, że należy rozpoznawać:
1. Jakiego rodzaju trudności ma uczeń w pisaniu (także w czytaniu, czy też innych formach działalności szkolnej)?
2. Kiedy te trudności się pojawiły?
3. Czy uczeń zna zasady pisowni?
4. Czy uczeń ma motywację do poprawnego pisania?
Dysleksję jako specyficzne trudności w czytaniu rozpoznajemy u dziecka wówczas, gdy jest ono prawidłowo rozwinięte intelektualnie, a mimo to ma trudności z opanowaniem umiejętności czytania i w tym zakresie znacznie odbiega od średniego poziomu klasy, do której uczęszcza, i od przeciętnych umiejętności czytania osiąganych w jego wieku.
Trudności w czytaniu na ogół szybciej ustępują niż w pisaniu. Niemniej jednak część dyslektyków nie osiąga nigdy biegłości w czytaniu.
Dysgrafia to trudności w opanowaniu umiejętności pisania poprawnego pod względem graficznym. Objawy:
- niedokładności w odtwarzaniu liter, ich połączeń, niekształtność liter,
- niewłaściwe proporcje liter w obrębie wyrazów (zróżnicowanie wielkości),
- nierównomierne zagęszczenie pisma,
- niejednolite położenie pisma (nachylenie liter),
- litery "drżące" o niepewnej linii.
Znaczne nasilenie tych cech powoduje, że pismo jest nieestetyczne oraz mało lub zupełnie nieczytelne.

Oprac. na podstawie "Jedynka z ortografii? Rozpoznawanie dysleksji, dysortografii i dysgrafii w starszym wieku szkolnym".

Co warto przeczytać?

1. Rozpoznawanie specyficznych trudności w czytaniu i pisaniu o charakterze dysleksji rozwojowej Janina Mickiewicz, Jedynka z ortografii? Rozpoznawanie dysleksji, dysortografii i dysgrafii w starszym wieku szkolnym.
2. Usprawnianie umiejętności czytania i pisania u uczniów dyslektycznych.
Janina Mickiewicz, Ćwiczenia ułatwiające naukę czytania i pisania dla uczniów klas młodszych (Zeszyty 1,2,3)
Krystyna Grabowska, Jadwiga Jastrząb, Janina Mickiewicz, Maria Wojak, Ćwiczenia w czytaniu i pisaniu. Poradnik metodyczny do terapii dzieci dyslektycznych.

[Na górę] [Drukuj tą stronę]

sp1@elk.edu.pl
pomysł strony: Maciej Kasprzyk - © copyright Szkoła Podstawowa nr 1 w Ełku - administracja: J. Świderski