Szkoła Podstawowa nr 1 w Ełku
www.sp1.elk.edu.pl           [Startuj z SP1] [Dodaj do Ulubione] [Poleć nas znajomemu]
G2
     ul. Koszykowa 1
       19-300 Ełk

sekretariat tel./fax:
      +48 87 732 64 14
pok. naucz.:  87 732 64 18
logopeda:      87 732 64 20
pedagog:       87 732 64 19
księgowość:  87 732 64 17
kier. gosp.:    87 732 64 21
biblioteka.:    87 732 67 35
e-mail:
sp1@elk.edu.pl
g2@elk.edu.plSP1 - do strony głównej
SP1 - Ełk
SP1 - Ełk "Nasza szkoła przygotowuje ucznia do dokonywania trafnych i odpowiedzialnych wyborów,
przez co osiągnie on sukces, na miarę swoich możliwości,
w życiu rodzinnym, społecznym i zawodowym."

Translator

Szkoła


Plan lekcji SP1
Dziennik elektroniczny
SP1-kalendarz 2018/2019 [PDF]
RODO

Kadra szkoły
Świetlica szkolna
Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna
Dla rodziców / Rada Rodziców
SU / Uczniowie i absolwenci

Sprawy wychowawcze
Dokumenty i publikacje
Rekrutacja do gimnazjum

Gazetki szkolne
Galeria fotografii
G2radio
Internetowa TV
Mistrzowie pióra - prace uczniów

Informatyka SP1
Koło fotograficzne
Koło dziennikarskie
Biblioteka SP1 NOWA STRONA
Biblioteka SP1
Fizyka SP1
Chemia SP1

UKS "DWÓJKA"
Wiadomości sportowe

PROJEKTY

Edukacja globalna
ERASMUS+
Deutsch hat Klasse - sala 31
Deutsch hat Klasse
EFS - pracownie
"Szkoła Odkrywców Talentów"
Człowiek najlepsza inwestycja
Comenius

Asystentura Comenius:
- Blog Adem Celep

2012 - 2014
logo

2003 - 2006
Wizyta robocza
Realizacja projektu
Informacje prasowe
Szkoły partnerskie:
Szkoła w Weener Szkoła w Acquaviva delle Fonti

Linki
Biuletyn Informacji Publicznej
Miasto Ełk
Strona powiatu Ełckiego
Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego
Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Łomży
Kuratorium Oświaty w Olsztynie
Ministerstwo Edukacji Narodowej
Rekrutacja do szkół ponadgimnazjalnych

Polecamy
- Serwisy godne polecenia
Karmelek

Adamiec

Plastimet

stat4u

Rekrutacja do Gimnazjum nr 2 w Ełku

Regulamin rekrutacji do Gimnazjum nr 2 w Ełku rok szkolny 2016/2017 [POBIERZ - format PDF].
Druk podania o przyjęcie do klasy pierwszej Gimnazjum nr 2 w Ełku do pobrania w sekretariacie szkoły i w dziale Dokumenty i publikacje [POBIERZ - format PDF].

Warunki i tryb przyjmowania uczniów do Gimnazjum nr 2 w Ełku

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej
z dnia 27 sierpnia 2001 (Dz.U. Nr 97/2001) ustala się:
1. Do klasy pierwszej gimnazjum przyjmuje się:
a) z urzędu - absolwentów szkół podstawowych zamieszkałych w obwodzie danego gimnazjum
b) na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) - absolwentów szkół podstawowych zamieszkałych poza obwodem danego gimnazjum w przypadku gdy gimnazjum dysponuje wolnymi miejscami.
2. W przypadku, gdy liczba kandydatów zamieszkałych poza obwodem danego gimnazjum jest większa niż liczba wolnych miejsc, kandydatów przyjmuje się na podstawie następujących kryteriów uwzględniających:
a) liczbę punktów uzyskanych ze sprawdzianu w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej (max. 40 pkt.)
b) liczbę punktów uzyskanych na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej z wybranych zajęć edukacyjnych (max. 50 pkt.):
- język polski
- matematyka
- język obcy
- przyroda
- historia
według następującej skali:
- celujący - 10 pkt.
- bardzo dobry - 8 pkt.
- dobry - 6 pkt.
- dostateczny - 4 pkt.
- dopuszczający - 2 pkt.
c) w przypadku równej ilości punktów decyduje ocena z zachowania
d) laureaci konkursów o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim przyjmowani są do gimnazjum niezależnie od kryteriów o których mowa w punktach a, b, c.
3. Ustala się następujące terminy przebiegu rekrutacji:
a) podania do gimnazjum uczniowie składają do 22 czerwca 2016r.
b) oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz oryginał zaświadczenia o wynikach sprawdzianów w klasie szóstej uczniowie dostarczają do 28 czerwca 2016 r.
c) ogłoszenie listy uczniów przyjętych 1 lipca o godzinie 14.00.
d) dodatkowa rekrutacja dla absolwentów, którzy pzystąpili do sprawdzianu po szóstej klasie w późniejszym terminie od 24 do 27 sierpnia danego roku.
4. Komisję Rekrutacyjno - Kwalifikacyjną powołuje dyrektor szkoły do dnia 14 kwietnia danego roku.
5. Przewodniczącym Komisji jest dyrektor szkoły, który ma decydujący głos w sytuacjach nie objętych wymienionymi wyżej kryteriami.
6. Ostateczne wyniki rekrutacji zatwierdza Rada Pedagogiczna na swoim sierpniowym posiedzeniu.

Podania należy składać w sekretariacie szkoły w godz. 8:00 - 15:00.
[Na górę] [Drukuj tą stronę]

g2@elk.edu.pl
pomysł strony: Maciej Kasprzyk - © copyright Szkoła Podstawowa nr 1 w Ełku - administracja: J. Swiderski